Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

Λίπωμα Μαστού

Λίπωμα είναι σπάνιο καλοήθες λιπώδους συστάσεως ογκίδιο του μαστού. Εμφανίζεται κλινικά ως ένα ανώδυνο, μαλθακό, κινητό μόρφωμα και μαστογραφικά ως μία περιγεγραμμένη ωοειδής αλλοίωση.

Αδενολίπωμα

Αδενολίπωμα είναι καλοήθης μεικτός όγκος που αποτελείται από επιθηλιακά και λιπώδη στοιχεία.